ประวัติโรงเรียนอนุบาลเรณูที่มีมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลเรณู โรงเรียนอนุบาลเรณู เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลเรณูเนอสเซอร์รี่ ตั้งอยู่เลขที่ 44/43 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับอนุุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2550 มีนาย ปฐมภรณ์ ราชสิงโห เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางฉวีวรรณ มหาวิไลย์ เป็นครูใหญ่

ประวัติโรงเรียนช่วงปี พุทธศักราช 2552

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2552 ได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอนุบาลเรณู

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2552 ได้รับอนุญาตให้ย้ายสถานที่ตั้ง เลขที่ 235/7 หมู่ 12 ซอยเทพประสิทธิ์ 11 ตำบาลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น บนเนื้อที่ 3 งาน

ต่อมาวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2553 โดยมีนายปฐมภรณ์ ราชสิงโห เป็นผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต นางสุเมตรา ผาติเสนะ เป็นผู้อำนวยการ

เปิดทำการสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ตั้งแต่อายุ 2 – 6 ปี โดยมีวิสัยทัศน์เดิมว่า “อบรมเลี้ยงดู เรียนรู้ผ่านการเล่น เน้นพัฒนาการสมดุล”

ประวัติโรงเรียนช่วงปี พุทธศักราช 2560

และในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 ได้ย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนมาตั้งที่ 275/58 หมู่ 12 ซอยเทพประสิทธิ์ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 หลัง จำนวน 14 ห้องเรียน เป็นพื้นที่จำนวน 2 ไร่ 28 ตารางวา

โดยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมาในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่อายุ 2 – 12 ปี ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนอย่างเต็มศักยภาพ

โดยกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ของโรงเรียนให้มีความทันสมัย และทันต่อสถานการณ์ว่า “เรามุ่งมั่นสร้างคนดี โดยการจัดการศึกษา ภายใต้มาตรฐานการศึกษาเอกชน เน้นการสร้างค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ และการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน EEC”

ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้มีการแต่งตั้ง ดร.อาภรณ์ จันทร์ไทย เป็นผู้อำนวยการ และนางสุเมตรา ผาติเสนะ เป็นรองผู้อำนวยการ

ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลเรณูและ วิสัยทัศน์ ณ ปัจจุบัน ปีพุทธศักราช 2565

ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลเรณู มีนายปฐมภรณ์ ราชสิงโห เป็นผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต มีดร.อาภรณ์ จันทร์ไทย เป็นผู้อำนวยการ และนางสุเมตรา ผาติเสนะ เป็นรองผู้อำนวยการ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ของโรงเรียนขึ้นมาเพื่อให้มีความทันสมัย และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนอย่างเต็มศักยภาพ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“ เรามุ่งมั่นสร้างคนดี โดยการจัดการศึกษาภายใต้มาตรฐานการศึกษาเอกชน เน้นการสร้างค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ สนับสนุนการดำเนินงาน EECและดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ”

ภาพรวมโรงเรียนอนุบาลเรณู ณ ปัจจุบัน

 • โรงเรียนอนุบาลเรณู หมายถึง แหล่งอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝังพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เตรียมความพร้อมให้มีคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและโลกตาม อุดมการณ์และมาตรฐานการศึกษาชาติ
 • ได้รับอนุญาตจัดตั้ง วันที่ 22 พฤษภาคม 2550
 • เปิดสอนระดับ ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • อายุตั้งแต่ 2 ปี – 12 ปี
 • ความจุของนักเรียน 500 คน
 • เนื้อที่ 2 ไร่ – งาน 28 ตารางวา
 • เขตพื้นที่บริการ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
 • สัญลักษณ์ วงกลมวงเล็ก มีอักษรย่อ รณ อยู่ตรงกลาง
 • คำขวัญของโรงเรียน “เรามุ่งมั่นสร้างคนดีด้วย 4T ทำทุกคน (Team) ทำทุกงาน (Task)ทำทุกวัน (Time) ทำให้ดีกว่าเดิม (Take)”
 • อัตลักษณ์ของโรงเรียน “การเตรียมพร้อม (Readiness) ปลูกฝังจริยธรรมนำความดี (Ethics) มุ่งมั่นสร้างเครือข่าย (Networking) รู้รักสามัคคีรวมใจเป็นหนึ่ง (Unity)”

 

 • Renu Master Plan Buildings

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเรณู

 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ ประเภทสามัญ ระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. เพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาหรือเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนให้แก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากรของโรงเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของโรงเรียน และชุมชน
 3. เพื่อให้บริการวิชาการและบริการอื่นแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของโรงเรียน และชุมชน
 4. เพื่อจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีอายุ ระหว่าง 2 – 12 ปี ให้เป็นผู้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านและผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
 5. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงจนสามารถแข่งขันกับสังคมได้ ประกอบกับเป็นผู้รักทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ความเป็นไทยในทุกๆ ด้าน
แผนผังอาคารเรียน

แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเรณู

ส่วนประกอบอาคารเรียนมีดังนี้ (ดังรูปภาพ)

 1. ส่วนที่ 1 อาคารเรียนเสริมเหล็กสองชั้น (ชั้นล่าง)
  • ห้องธุรการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT)
  • ห้องดนตรี
  • ห้องเตรียมอนุบาล
  • ห้องอนุบาล 1
  • ห้องอนุบาล 2
  • ห้องพยาบาล
  • ห้องสุขาครู/ห้องน้ำครู
  • ห้องน้ำนักเรียนแยกฝั่ง ชาย และ หญิง
  • ห้องอาบน้ำนักเรียน
  • ห้องสหการ
 2.  ส่วนที่ 2 อาคารเรียนเสริมเหล็กสองชั้น (ชั้นบน)
  • ห้องอนุบาล 3
  • ห้องประถมศึกษาปีที่ 1
  • ห้องประถมศึกษาปีที่ 2
  • ห้องประถมศึกษาปีที่ 3
  • ห้องประถมศึกษาปีที่ 4
  • ห้องประถมศึกษาปีที่ 5
  • ห้องประถมศึกษาปีที่ 6
  • ห้องสุขาครู / ห้องอาบน้ำครู
  • ห้องน้ำนักเรียนแยกฝั่ง ชาย และ หญิง
  • ห้องอาบน้ำนักเรียน
 3. ส่วนที่ 3 ลานอเนกประสงค์
  • สนามเด็กเล่น
 4. ส่วนที่ 4 อาคารประกอบ
  • ห้องพยาบาล
  • ห้องกิจกรรม
  • ห้องครัว
  • โรงอาหาร
 5. ส่วนที่ 5 เวที
  • เวที
  • ห้องเครื่องเสียง / ห้องควบคุมไฟฟ้าบริเวณลานอเนกประสงค์
  • ห้องเรียนตัดผม
 6. ส่วนที่ 6 สระน้ำระดับประถม และ ระดับอนุบาล
 7. ส่วนที่ 7 สนามกีฬา
 8. ส่วนที่ 8 บริเวณเสาธง
  • สวนหย่อม
 9. ส่วนที่ 9 ลานจอดรถจักรยานยนต์
 10. ส่วนที่ 10 บ้านพักผู้จัดการ
 11. ส่วนที่ 11 ลานจอดรถยนต์
 12. ส่วนที่ 12 จุดทิ้งขยะ
โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างหรือแผนการบริหารโรงเรียนอนุบาลเรณู

โรงเรียนอนุบาลเรณูมีโครงสร้างหรือแผนการบริหารโรงเรียน(ดังรูปภาพ) ดังนี้

 

 • ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน/ผู้จัดการ
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเรณู
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเรณู
 • ฝ่ายบริหารงานวิชาการ / ฝ่ายบริหารงานบุคคล / ฝ่ายบริหารการเงิน / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • บุคลากรสนับสนุน

โดยมีมาตรการส่งเสริมการศึกษาดังนี้

 1. โครงการดำเนินงานตามมาตราการส่งเสริมค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ
 2. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย EEC
 3. โครงการมาตรการส่งเสริมการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19

สรุป

จะเห็นได้ชัดเลยว่าโรงเรียนอนุบาลเรณูของเรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาก ได้รับการจัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2565 โดยมีนาย ปฐมภรณ์ ราชสิงโห เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถจัดตั้งโรงเรียนและเป็นผู้จัดการโรงเรียน โดยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ได้บริหารและจัดการสถานศึกษาแห่งนี้พร้อมบุคลากรท่านอื่นอย่างมีคุณภาพ จนในปัจจุบัน ได้พัฒนาโรงเรียนอนุบาลเรณูเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 หลัง จำนวน 14 ห้องเรียน และ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6