โรงเรียนอนุบาลเรณูพัทยา Renu Kindergarten มุ่งมั่นสร้างคนดีด้วย 4T

Renu Kindergarten โรงเรียนอนุบาลเรณูพัทยา แหล่งอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝังพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เตรียมความพร้อมให้มีคุณลักษณะของคนไทย ที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและโลกตามอุดมการณ์และมาตรฐานการศึกษาชาติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพทั้งด้านกิจกรรมและวิชาการ

โรงเรียนอนุบาลเรณูเป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่เพียงแต่พัฒนาเด็กนักเรียนเพียงแค่ด้านวิชาการเท่านั้น โรงเรียนของเรายังพัฒนาเด็กๆในด้านกิจกรรมอื่นๆอีกด้วย เพื่อสร้างเสริมทักษะพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นและสำคัญในการดำเนินการชีวิตประจำวัน

อีกทั้งการเรียนรู้ทักษะและกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยเพิ่มความต้องการที่จะมาศึกษาเล่าเรียนภายในโรงเรียนอนุบาลเรณูเป็นอย่างมาก

โดยในคลิปวีดีโอเป็นเพียงแค่ตัวอย่างบางกิจกรรมเท่านั้น ทางโรงเรียนอนุบาลเรณู พัทยา ยังมีกิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพและทักษะที่จำเป็นต่างๆสำหรับเด็กนักเรียน อีกมากมายให้ติดตาม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สื่อการเรียนรู้ทันสมัย

สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตอบโจทย์นักเรียนยุคใหม่ ที่โรงเรียนอนุบาลเรณู

การนำสื่อการเรียนรู้ในยุคสมัยก่อน มาผสมกับยุคสมัยใหม่ เมื่อนำมารวมกันแล้ว ไม่เพียงแต่จะสร้างความบันเทิงและดึงดูดเด็กนักเรียนเท่านั้น

ยังสามารถสร้างการเรียนรู้ต่อได้ เช่น การสร้างการแข่งขัน การสร้างความคิด การแก้ปัญหาต่างๆอย่างมีความคิด

โดยทางโรงเรียนอนุบาลเรณูได้จัดเตรียมเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความพร้อมสำหรับนักศึกษาในยุคใหม่ต่อๆไป ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่นิยมในการสร้างเสริมการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

ทีวีจอแบนขนาดใหญ่ภายในห้องเรียน เพื่อเป็นสื่อการสอนการเรียนรู้ที่พัฒนายิ่งขึ้นระหว่างครูและนักเรียน เป็นต้น

คาบเรียนเสริมทักษะและเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย

โรงเรียนอนุบาลเรณูได้พัฒนาหลักสูตรและเสริมคาบเรียนแทรกเข้ามาในแต่ละชั้นปี โดยได้เชิญคุณครูพิเศษที่มากประสบการณ์ทางด้านทักษะและวิชานั้นๆโดยตรง

ซึ่งครูแต่ละท่านได้ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนพร้อมทั้งเตรียมสื่อการสอนสำหรับแต่ละชั้นปีมาเป็นอย่างดีเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆของนักเรียน

และยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายของโรงเรียนอนุบาลเรณูที่จะสามารถพัฒนาทักษะเด็กๆได้

ยกตัวอย่างวิชาเรียนเสริมทักษะทางด้านภาษาและเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย

  • วิชา เทควันโด
  • วิชา ว่ายน้ำ
  • วิชา ดนตรี
  • วิชา ภาษาจีน

เสริมสร้างนักเรียน บัณฑิตระดับอนุบาล หรือ บัณฑิตน้อยกว่า 10 รุ่น

ทำให้ทราบกันดีว่า โรงเรียนอนุบาลเรณูเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน มีระบบการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่สนองต่อธรรมชาติ

และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา เป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง พร้อมก้าวสู่สังคมต่อไป

สรุปโรงเรียนอนุบาลเรณูพัทยา

โรงเรียนเอกชนที่มากคุณภาพ พร้อมให้การเรียนการสอนทั้งทางด้านทักษะกิจกรรม และด้านวิชาการ โดยที่โรงเรียนอนุบาลเรณูพัทยา Kindergarten ยังมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตอบโจทย์นักเรียนยุคใหม่ อีกทั้งยังสร้างเสริมนักเรียนจนจบบัณฑิตอนุบาลหรือบัณฑิตน้อย และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาแล้วหลายรุ่น